คำแถลงนโยบาย

ของ

นายเจริญ หมัดเหย่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

                    ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 นั้น

                   อาศัยอำนาจตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

                   ข้าพเจ้า นายเจริญ หมัดเหย่ จึงขอแถลงนโยบายการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง ไว้ 6 ด้าน ดังต่อไปนี้

                   1. นโยบายด้านสังคม

                   2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

                   3. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

                   4. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                   5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

                   6. นโยบายด้านการศึกษา

นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

1. นโยบายด้านสังคม

          1.1 ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม พุทธและอื่นๆ ที่ประชาชนนับถือ

          1.2 ให้ความรู้ด้านศาสนาแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป เพื่อให้มีจิตใจที่ดีและบริสุทธิ์

          1.3 พัฒนามัสยิดให้เป็นสถานที่อบรมและเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจ

          1.4 ส่งเสริมให้มีสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ ดังนี้

                   1.4.1 ส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยสงเคราะห์คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

                   1.4.2 ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุให้เพิ่มขึ้นทุกปีงบประมาณ

                   1.4.3 ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสให้มีสวัสดิการตามความจำเป็น

          1.5 พัฒนายกระดับบุคลากรแม่บ้านตำบลคลองยาง

          1.6 ส่งเสริมกีฬาทุกระดับเพื่อให้เกิดสุขภาพและการแข่งขันเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล

          1.7 ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ใช้เวลาว่างพักผ่อนหย่อนใจ

       และออกกำลังกาย

1.8 เน้นการส่งเสริมกิจกรรมสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้มีจิตใจในการร่วม

      รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์  

1.9 ส่งเสริมประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและหน่วยงานต่างๆ

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

          2.1 ส่งเสริมสนับสนุนยกระดับมาตรฐานอาชีพเพื่อประโยชน์ในท้องถิ่นโดยทุกภาคส่วนเป็นตัว

                 ขับเคลื่อนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

          2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนให้กลับสู่สภาพที่

                 สมบูรณ์อย่างเดิมเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีรายได้จากการประมงและการท่องเที่ยว

          2.3 สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในเขตการปกครององค์การ

                 บริหารส่วนตำบลคลองยาง

          2.4 สนับสนุนลานค้าขายลานดนตรี ลานกีฬาและวัฒนธรรม

          2.5 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกิจกรรมสหกรณ์ต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วน

                 ตำบลคลองยาง

3. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

          3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระเบียบ

                 ข้อบัญญัติการบริหารส่วนตำบล

          3.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดความ

                 โปร่งใสสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริง

          3.3 ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความรู้

                 ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          3.4 ส่งเสริมสร้างความสามัคคี สร้างคนดี ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

          3.5 ดำเนินการปกครองและการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอำนาจหน้าที่ให้เกิด

                 ประโยชน์สูงสุดและเกิดความเป็นธรรม ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน

          3.6 ปรับปรุงฐานรายได้และจัดเก็บภาษีท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          3.7 อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ

          3.8 รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา

                 อย่างตรงประเด็นและรวดเร็ว

          3.9 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

          3.10 ให้ความร่วมมือและประสานงานกับสื่อราชการภายในท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

                 และสอดคล้องกับทางอำเภอ จังหวัด และนโยบายของทางรัฐบาล

          3.11 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มองค์กรเครือข่าย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความ

       เสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย 

4. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          4.1 มุ่งปรับปรุงและจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ท่อระบายน้ำในเขตองค์การบริหารส่วน

                 ตำบลคลองยางให้อยู่ในสภาพดี

          4.2 ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่นตามจุดสำคัญต่างๆ ในองค์การ

                 บริหารส่วนตำบลคลองยาง

          4.3 ส่งเสริมเพื่อให้บริการกับประชาชนทั้งในด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการภายในเขต

                 การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

          5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ต่อประชาชนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                 อย่างมีคุณค่า และช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

          5.2 มุ่งรักษาความสะอาด เรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจาก

                 โรคระบาดและโรคติดต่อ

          5.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการและจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วน

                 ตำบลคลองยาง

          5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

6. นโยบายด้านการศึกษา

          6.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา พัฒนายกระดับบุคลากรทางการศึกษาในทุก

                 ระดับ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

          6.2 ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบทุกแห่ง

          6.3 ส่งเสริมการกีฬานักเรียนเพื่อสุขภาพและสามัคคี

          6.4 ส่งเสริมการเรียนการสอนจริยธรรมทางด้านศาสนา

          กำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่กล่าวมานั้น ได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสถานการณ์ในปัจจุบันและเพื่อให้สามารถดำเนินนโยบายจนบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องยึดถือและให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติ ตามหลักการบริหารจัดการเมืองจัดการเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

                    1. เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน

                    2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

                    3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจหลัก

                    4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น

                    5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์

                    6. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

                    7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการอย่างสม่ำเสมอ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
216744
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8
753
2212
210436
12108
19619
216744

Your IP: 75.101.220.230
2020-09-23 00:16