งานที่ให้บริการ                      การจดทะเบียนพาณิชย์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ:

1.กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง      วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์: 0 7565-2522  โทรสาร : 0 7565-2522 เว็บไซต์ : http://www.klongyanglocal.go.th/

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ:

                ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการอันเป็นพาณิชย์กิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ:

การจดทะเบียนพาณิชย์ต้องมีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ

1.ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน

2.เจ้าหน้าที่ / นายทะเบียนตรวจคำขอ และ  หลักฐานต่างๆ

3.ผู้ประกอบการรับใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ และชำระค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา:  ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้: เอกสารประกอบการยื่น

1) คำขอจดทะเบียนพาณิชย์(แบบ ทพ.)                                                                                                    จำนวน 1 ฉบับ                                 

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ                                                                             จำนวน  1   ฉบับ

3) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ                                                                                          จำนวน  1   ฉบับ

4) กรณีผู้ประกอบพาณิชย์กิจมิได้เป็นเจ้าบ้านให้แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่                                                                             จำนวน   1   ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่า                                         จำนวน   1   ฉบับ

แผนที่แสดงสถานที่ตั้งซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป                                    จำนวน   1   ฉบับ

5) กรณีมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านของ ผู้มอบอำนาจ          จำนวน   1   ฉบับ

6)กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึก วีดีทัศน์แผ่นวีดีทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสำเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้า ที่ขายหรือให้เช่า

7) กรณีเปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชยกิจให้นำใบทะเบียนพาณิชย์มาด้วย

กรอกคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พร้อมแนบเอกสารต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์

เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ

เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ออกใบเสร็จเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์จัดทำใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมจ่ายใบทะเบียนพาณิชย์เป็นอันเสร็จขั้นตอน

ค่าธรรมเนียม:

ที่

รายการ

จำนวนเงิน (บาท)

1

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่

50

2

คำขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์

20

3

คำขอเปลี่ยนแปลงรายการ

20

4

คำร้องขอรับใบแทน

30

5

คำร้องขอรับรองสำเนา

30

 

การรับเรื่องร้องเรียน:

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง โทรศัพท์: 0 7565-2522

หรือ เว็บไซต์ : http://www.klongyanglocal.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

1931660
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
102
3093
4873
1908233
58278
87479
1931660

Your IP: 172.70.142.206
2024-06-18 00:59