คำแถลงนโยบาย

ของ

นายสุทธิพงษ์ ปาไหน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

เมื่อวันที่ ๖เดือน มกราคม พ..๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

....................................................................................

เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ..๒๕๓๗แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๗)..๒๕๖๒มาตรา๕๘บัญญัติไว้ว่าให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งคนซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและมาตรา๕๘/๕บัญญัติไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่๑๔เดือนธันวาคมพ..๒๕๖๔แล้วนั้น

กระผมนายสุทธิพงษ์ปาไหนได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตตำบลคลองยางเลือกให้มาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยางเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนชาวตำบลคลองยางในการพัฒนาท้องถิ่นจากการที่ได้ลงพื้นที่เพื่อทำความรู้จักกับประชาชนทุกครัวเรือนในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมานี้กระผมได้ให้สัญญาประชาคมกับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลคลองยางว่าจะบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยการทำงานเชิงบูรณาการ

ให้ประชาชนหน่วยงานองค์กรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมทำงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้ตำบลคลองยางได้รับการพัฒนาและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยจะนำวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการพัฒนาตำบลคลองยางจากสิ่งที่กระผมได้กล่าวมาข้างต้นนับว่าเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้พื้นที่ตำบลคลองยางได้รับการพัฒนาประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

          นโยบายที่กระผมได้ใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นพันธะสัญญาประชาคมที่ได้ให้ไว้แก่พี่น้องประชาชนตำบลคลองยางตลอดจนตระหนักในภารกิจสำคัญที่ต้องรับผิดชอบต่อองค์กรและการ จัดบริการสาธารณะแก่พี่น้องประชาชนโดยจะส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งภายใต้กรอบการพัฒนา๘ ด้าน ใช้เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาดังนี้

.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

.๒ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขยายพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนผู้ใช้น้ำประปาและสนับสนุนการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค

.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบำรุงรักษาและขยายเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่งทางด้านการเกษตรการสัญจรประกอบอาชีพและการคมนาคม

.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร

.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองยางที่เหมาะสมในการทำงานของเจ้าหน้าที่การบริการประชาชนที่สะดวกและรวดเร็ว

. ด้านการส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้เด็กและเยาวชน

.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสนับสนุนให้ได้รับเบี้ยยังชีพและสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้เหมาะสมกับวัย

.๒ สงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้พิการให้ได้รับการดูแลและมีความเป็นอยู่ที่ดี

.๓ สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยเรื้อรังให้มีหลักประกันด้านอาชีพรายได้และการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

.๔ ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีการอบรมให้ความรู้ได้รับข้อมูลข่าวสารในด้านอาชีพต่างๆหรือด้านอื่นๆที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาตนเอง

.ด้านสาธารณสุข

.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัยในทุกๆด้าน

.๒ ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในการรับรู้ข่าวสารตรวจสุขภาพการฟื้นฟูผู้ป่วยการป้องกันโรคและการบำบัดรักษาโรคติดต่อให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของอสม.ให้มีศักยภาพคุณภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.๔ สนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมตามโครงการต้านภัยยาเสพติดในชุมชนต่างๆ

. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีการอนุรักษ์ฟื้นฟูมีการดูแลและสร้างทดแทนสิ่งที่สูญเสียหรือใช้ประโยชน์ไป

.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชื่อมโยงภายในตำบลอำเภอและจังหวัดเพื่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้แก่ประชาชน

.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับภูมิทัศน์ดูแลความสะอาดและป้องกันอุบัติเหตุบริเวณทางสัญจรเส้นทางหลักภายในตำบลและหมู่บ้าน

.ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกีฬานันทนาการ

.๑ ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนและประชาชนให้มีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

.๒ ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเด็กนักเรียนและพัฒนาด้านการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีความเท่าเทียมกับโรงเรียนระดับแนวหน้าให้มีคุณภาพในการพัฒนาเด็กทุกด้าน

.๓ ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนสามารถนำความรู้และระบบการเรียนการสอนมาใช้เพื่อช่วยเหลือในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กทุกด้านเพิ่มขึ้น

.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีกิจกรรมร่วมในการพัฒนาและสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเข้าใจดูแลเด็กอย่างถูกวิธีเพื่อช่วยเหลือการพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ

.๕ ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันบ้านมัสยิดวัดโรงเรียน(บวร)ให้มีความเข้มแข็งสามัคคีเพื่อร่วมกันพัฒนาตำบล

.๖ สนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

.๗สนับสนุนให้มีการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและบุคคลทั่วไปเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนาที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีความรักและความสามัคคีภายในชุมชน

.6 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในมัสยิดทุกระบบด้านการเรียนรู้และพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๕.๙ ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้สนใจในการเล่นกีฬาแข่งขันกีฬาและพัฒนาการกีฬามุ่งสู่ความเป็นเลิศ ร่วมถึงกิจกรรมด้านอื่นๆเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

.ด้านกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี

.๑ ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต

.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเรียนรู้ด้านอาชีพให้มีความรู้ความสามารถเพื่อสร้างอาชีพสร้างเสริมรายได้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพฯกลุ่มสตรีให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองได้

.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่

.ด้านความปลอดภัยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและบริการชุมชน

.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติต่างๆให้ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขอย่างเร่งด่วนและทั่วถึง

.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการจัดอบรมเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน

.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีหน่วยบริการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสพอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องได้รับการช่วยเหลือการเยียวยาอย่างเร่งด่วนให้ทันต่อเวลา

.๔ ส่งเสริมด้านสวัสดิการและสร้างฝันกำลังใจให้แก่อปพร.เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของชรบ.ภายในหมู่บ้านหรือตำบลเพื่อช่วยเหลือและเฝ้าระวังในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

.ด้านการประสานงานหน่วยงานและกลุ่มองค์กรต่างๆ

.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานกับหน่วยงานราชการเอกชนด้านความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่และประชาชน

.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างท้องถิ่นท้องที่และกลุ่มองค์กรต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาทุกด้านภายในตำบล

ท่านประธานสภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยางและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

นโยบายทั้ง๘ด้านเป็นแนวทางหลักที่กระผมใช้ในการทำงานตามหน้าที่ยังมีงานด้านอื่นๆที่ต้องทำรวมอยู่ในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมตามที่ได้แถลงต่อสภาฯดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้หากไม่ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากสมาชิกสภากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนหน่วยงานองค์กรพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและที่สำคัญอย่างยิ่งคือประชาชนชาวตำบลคลองยางในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเลือกให้เข้ามาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยางในระยะเวลา๔ปีต่อไปนี้กระผมและทีมงานบริหารพร้อมจะทำงานตามอำนาจหน้าที่เป็นผู้ประสานงานขอคำแนะนำและขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาตำบลคลองยางให้มีความเจริญในทุกด้านให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยางในวันนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ กับทุกท่านขอให้เราร่วมกันทำงานโดยยึดประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเป็นหลักเพื่อตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล     คลองยางให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป.ขอบคุณครับ

.................................................................................... 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

2029832
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
371
2445
7732
1994968
56438
100012
2029832

Your IP: 162.158.162.37
2024-07-17 03:49