ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

สังคมก้าวหน้า  มุ่งเน้นบริการประชา

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  บูรณาการเศรษฐกิจ

 สร้างระบบบริหารจัดการ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 ยุทธศาสตร์

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 เป้าประสงค์

     - การคมนาคมสะดวก

     - ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง

     - จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน

     - พัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

     -ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

     -ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    - ประชาชนมีสุขภาพดี

    - การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามแนวธรรมาภิบาล

    - การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

    - ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ตัวชี้วัด

     -มีจำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

     -ร้อยละของครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้                                                           

     -ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี

     -ร้อยละความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

     -ร้อยละความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

     -ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

     -ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     -ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยที่ดีเพิ่มขึ้น

     -ร้อยละของครัวเรือนที่ปลอดยาเสพติด

     -ร้อยละของประชาชนได้รับการดูแลสวัสดิการสังคมอย่างเป็นธรรม

     -ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

     -ร้อยละการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

     -ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

     -ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมกิจกรรมศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

 ค่าเป้าหมาย

     -ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

     -การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

     -การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

     -พัฒนาระบบการสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ

    - การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินในการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปก ครอง

     -การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุน    การบริหารจัดการที่ดี

     -ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

กลยุทธ์

     -การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า สะพาน ท่าเทียบเรือ ท่อระบายน้ำ

     -การพัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

     -การจัดหา พัฒนาแหล่งน้ำและระบบประปา

     -การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     -การพัฒนาการท่องเที่ยว

     -การจัดหางาน สร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพ 

     -การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     -การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

     -การป้องกันยาเสพติด

     -การสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

     -การพัฒนาการเมืองและบริหาร

     -การส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา

     -การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

     ตำบลคลองยาง มีจุดเด่นคือ มีทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ แหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพ เหมาะแก่การปลูกพืชทุกชนิด เป็นพื้นที่แหล่งน้ำ กักเก็บน้ำที่อุดมสมบูรณ์  มีทะเลล้อมรอบ มีทรัพยากรสัตว์น้ำที่หลากหลาย พืชเศรษฐกิจของตำบล ได้แก่ ยางพารา ปาล์ม และข้าว ที่เป็นรายได้หลักของประชาชน นอกจากนี้ภายในพื้นที่ตำบล ด้านกายภาพมีการคมนาคมที่สะดวกเป็นพื้นที่สามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งและพื้นที่อื่นได้อย่างสะดวก ทำให้เกิดโอกาสในการส่งเสริมการค้าชุมชนและพัฒนาเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวเปิดรับประชาคมอาเซียน รวมทั้งมีศาสนสถานในทุกหมู่บ้านเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน และมีโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

     ดังนั้นด้วยสภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถเดินทางผ่านสู่อำเภอ พร้อมความอุดมสมบูรณ์ นอกจากเหมาะแก่การทำการเกษตร การประมง ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนแล้ว ทุกหมู่บ้านยังมีศาสนสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน และมีโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ดังคำขวัญตำบลคลองยาง

ประตูลันตา ศาสนารุ่งเรือง เมืองปาล์มยางมี คนดีศรีคลองยาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
743504
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
400
1184
400
735364
29395
32689
743504

Your IP: 162.158.163.223
2022-05-29 13:18