คำแถลงนโยบาย

ของ

นายเจริญ หมัดเหย่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

                    ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 นั้น

                   อาศัยอำนาจตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

                   ข้าพเจ้า นายเจริญ หมัดเหย่ จึงขอแถลงนโยบายการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง ไว้ 6 ด้าน ดังต่อไปนี้

                   1. นโยบายด้านสังคม

                   2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

                   3. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

                   4. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                   5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

                   6. นโยบายด้านการศึกษา

นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

1. นโยบายด้านสังคม

          1.1 ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม พุทธและอื่นๆ ที่ประชาชนนับถือ

          1.2 ให้ความรู้ด้านศาสนาแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป เพื่อให้มีจิตใจที่ดีและบริสุทธิ์

          1.3 พัฒนามัสยิดให้เป็นสถานที่อบรมและเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจ

          1.4 ส่งเสริมให้มีสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ ดังนี้

                   1.4.1 ส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยสงเคราะห์คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

                   1.4.2 ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุให้เพิ่มขึ้นทุกปีงบประมาณ

                   1.4.3 ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสให้มีสวัสดิการตามความจำเป็น

          1.5 พัฒนายกระดับบุคลากรแม่บ้านตำบลคลองยาง

          1.6 ส่งเสริมกีฬาทุกระดับเพื่อให้เกิดสุขภาพและการแข่งขันเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล

          1.7 ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ใช้เวลาว่างพักผ่อนหย่อนใจ

       และออกกำลังกาย

1.8 เน้นการส่งเสริมกิจกรรมสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้มีจิตใจในการร่วม

      รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์  

1.9 ส่งเสริมประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและหน่วยงานต่างๆ

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

          2.1 ส่งเสริมสนับสนุนยกระดับมาตรฐานอาชีพเพื่อประโยชน์ในท้องถิ่นโดยทุกภาคส่วนเป็นตัว

                 ขับเคลื่อนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

          2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนให้กลับสู่สภาพที่

                 สมบูรณ์อย่างเดิมเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีรายได้จากการประมงและการท่องเที่ยว

          2.3 สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในเขตการปกครององค์การ

                 บริหารส่วนตำบลคลองยาง

          2.4 สนับสนุนลานค้าขายลานดนตรี ลานกีฬาและวัฒนธรรม

          2.5 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกิจกรรมสหกรณ์ต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วน

                 ตำบลคลองยาง

3. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

          3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระเบียบ

                 ข้อบัญญัติการบริหารส่วนตำบล

          3.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดความ

                 โปร่งใสสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริง

          3.3 ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความรู้

                 ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          3.4 ส่งเสริมสร้างความสามัคคี สร้างคนดี ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

          3.5 ดำเนินการปกครองและการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอำนาจหน้าที่ให้เกิด

                 ประโยชน์สูงสุดและเกิดความเป็นธรรม ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน

          3.6 ปรับปรุงฐานรายได้และจัดเก็บภาษีท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          3.7 อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ

          3.8 รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา

                 อย่างตรงประเด็นและรวดเร็ว

          3.9 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

          3.10 ให้ความร่วมมือและประสานงานกับสื่อราชการภายในท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

                 และสอดคล้องกับทางอำเภอ จังหวัด และนโยบายของทางรัฐบาล

          3.11 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มองค์กรเครือข่าย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความ

       เสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย 

4. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          4.1 มุ่งปรับปรุงและจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ท่อระบายน้ำในเขตองค์การบริหารส่วน

                 ตำบลคลองยางให้อยู่ในสภาพดี

          4.2 ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่นตามจุดสำคัญต่างๆ ในองค์การ

                 บริหารส่วนตำบลคลองยาง

          4.3 ส่งเสริมเพื่อให้บริการกับประชาชนทั้งในด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการภายในเขต

                 การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

          5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ต่อประชาชนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                 อย่างมีคุณค่า และช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

          5.2 มุ่งรักษาความสะอาด เรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจาก

                 โรคระบาดและโรคติดต่อ

          5.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการและจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วน

                 ตำบลคลองยาง

          5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

6. นโยบายด้านการศึกษา

          6.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา พัฒนายกระดับบุคลากรทางการศึกษาในทุก

                 ระดับ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

          6.2 ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบทุกแห่ง

          6.3 ส่งเสริมการกีฬานักเรียนเพื่อสุขภาพและสามัคคี

          6.4 ส่งเสริมการเรียนการสอนจริยธรรมทางด้านศาสนา

          กำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่กล่าวมานั้น ได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสถานการณ์ในปัจจุบันและเพื่อให้สามารถดำเนินนโยบายจนบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องยึดถือและให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติ ตามหลักการบริหารจัดการเมืองจัดการเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

                    1. เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน

                    2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

                    3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจหลัก

                    4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น

                    5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์

                    6. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

                    7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการอย่างสม่ำเสมอ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

1871847
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
499
2375
13677
1836932
85944
81216
1871847

Your IP: 172.70.147.37
2024-05-31 04:39