งานที่ให้บริการ                      การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ:  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง  โทรศัพท์ : 0 756-52522  โทรสาร : 0 756-52522

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ:

                    ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อนผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้น

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ:

กรณีมีการยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ซึ่งต้องยื่นใหม่ทุก 4 ปี / ครั้ง (ภายในเดือนมกราคม)       

                  1.ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5)

                  2.เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.บ.ท.5 และตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน ผ.ท.4 และ ผ.ท.5.

                  3.คำนวณค่าภาษีบำรุงท้องที่จากหน่วยราคาปานกลางที่ดินและประเมินค่าภาษีบำรุงท้องที่

                  4.แจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท.5)

                  5.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11)

   สำหรับการชำระภาษีในรอบ 3 ปีถัดไป

                  1.ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน แจ้งชื่อ สกุล ให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)

                  2.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน  (ภ.บ.ท.11)

ระยะเวลา:ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 3 วัน

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้:

1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน                                                จำนวน   1   ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ปีที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.11)                                      จำนวน   1   ฉบับ

ค่าธรรมเนียม:

อัตราภาษีบำรุงท้องที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ แบ่งเป็น 34 อัตรา

ราคาปานกลางที่ดินเกินไร่ละ 30,000 บาท ให้เสียภาษีดังนี้ ราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาทแรก

เสียภาษี 70 บาท

ส่วนที่เกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ต่อ 25 บาท

ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ล้มลุกเสียกึ่งอัตรา

ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บาท

ที่ดินว่างเปล่า เสียเพิ่ม 1 เท่า

 

การรับเรื่องร้องเรียน:

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

โทรศัพท์: 0 7565-2522 หรือ เว็บไซต์ : http://www.klongyanglocal.go.th/

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

1931418
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2953
1678
4631
1908233
58036
87479
1931418

Your IP: 108.162.227.111
2024-06-17 22:44