งานที่ให้บริการ  :                   การรับชำระภาษีป้าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :          งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ:  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง  โทรศัพท์ : 0 756-52522  โทรสาร : 0 756-52522

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

                 ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า  หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้  ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปียกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปีและให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละสามเดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ :

             1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)      งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง พร้อมเอกสารประกอบ

             2.เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ป.1 ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล ผ.ท.4 และ ผ.ท.5

             3.คำนวณพื้นที่ป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย

             4.แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)

             5.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

ระยะเวลา:

                ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ:

                1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน                                                จำนวน  1  ฉบับ

                2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้าย ปีที่ผ่านมา (ภ.ป.7)                                                      จำนวน  1  ฉบับ  

ค่าธรรมเนียม : 

อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี้

อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร)

           1) อักษรไทยล้วน 3 บาท

           2) อักษรไทยปนกับอักษรต่างปะเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 20 บาท

           3) ป้ายดังต่อไปนี้

                           ก. ไม่มีอักษรไทย  40 บาท

                           ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 40 บาท

           4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้นให้คิดอัตราตาม 1)  2)    หรือ 3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น

           5) ป้ายใดต่ำกว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท

การรับเรื่องร้องเรียน:

          ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง โทรศัพท์: 0 7565-2522 หรือ เว็บไซต์ : http://www.klongyanglocal.go.th

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

1463307
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2360
2202
9467
1442547
13107
66955
1463307

Your IP: 162.158.170.105
2023-12-07 20:32