งานที่ให้บริการ                  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ         งานสวัสดิการและสังคม ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ:

1.ส่วนสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์: 0 7565-2522  โทรสาร : 0 7565-2522 เว็บไซต์ : http://www.klongyanglocal.go.th/

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ:

1.สัญชาติไทย

2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง (ตามทะเบียนบ้าน)

3.เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ในปีถัดไป (ปัจจุบัน อายุ 59 ปีบริบูรณ์ และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม)

4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้รับ เงินบำนาญ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

5.กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ มอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำร้องขอได้ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ:

1.ผู้สูงอายุ ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ    ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

2.เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ

3.เสนอคณะผู้บริหาร

ระยะเวลา:

ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้:

1.บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนา         จำนวน   1  ฉบับ

2.ทะเบียนบ้าน  พร้อมสำเนา                                                                                  จำนวน   1  ฉบับ

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อและเลขบัญชี) 

  สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผ่านธนาคาร                                                   จำนวน   1  ฉบับ

ค่าธรรมเนียม:

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน :

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง โทรศัพท์: 0 7565-2522

หรือ เว็บไซต์ : http://www.klongyanglocal.go.th

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

1931596
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
38
3093
4809
1908233
58214
87479
1931596

Your IP: 162.158.162.211
2024-06-18 00:29