1. มีระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

» ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) 

» ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) 

» ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) 

» ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan) 

» ระบบข้อมูลเลือกตั้ง ผู้บริหาร สภาทอ้งถิ่น และทะเบียน อปท. (ELE)  

» ระบบข้อมูลกลาง อปท (info) 

» ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. มีระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย

» ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) 

» ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) 

» ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) 

» ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan) 

» ระบบข้อมูลเลือกตั้ง ผู้บริหาร สภาทอ้งถิ่น และทะเบียน อปท. (ELE)  

» ระบบข้อมูลกลาง อปท (info) 

» ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสียง

» ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan) 

» ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) 

4. มีการนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

» ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan) 

» ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) 

5. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการ
และที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory)


» ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) 
» ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency

6. มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

» ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) 

7. ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้ 

» ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) 

» ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) 

» ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) 

» ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan) 

» ระบบข้อมูลเลือกตั้ง ผู้บริหาร สภาทอ้งถิ่น และทะเบียน อปท. (ELE)  

» ระบบข้อมูลกลาง อปท (info) 

» ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8. มีการนำระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการข้องผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
(เช่น การลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกแก่  
พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กร หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ)

 » ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

9. มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

» ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) 

» ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) 

» ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) 

» ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan) 

» ระบบข้อมูลเลือกตั้ง ผู้บริหาร สภาทอ้งถิ่น และทะเบียน อปท. (ELE)  

» ระบบข้อมูลกลาง อปท (info) 

» ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10. มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

» เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

1931643
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
85
3093
4856
1908233
58261
87479
1931643

Your IP: 172.70.188.63
2024-06-18 00:51