ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบเพื่อชาระภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ประเภทโรงเรือนที่ต้องเสียภาษี

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเจ้าของอยู่อาศัยเอง หรือผู้อื่นใช้ประโยชน์ แต่ใช้ประกอบการค้า หรือให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ โดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน ต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ระยะเวลาการยื่นแบบและชาระภาษี

ให้เจ้าของโรงเรือนยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) ณ ฝ่ายรายได้ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองยาง ซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และชาระภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันรับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด. 8)

หลักฐานประกอบการยื่น

1. บัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน

2. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน,ใบอนุญาตปลูกสร้าง, หนังสือสัญญาซื้อขายหรือให้โรงเรือนฯ

3. หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น ใบทะเบียนการค้า,ทะเบียนพาณิชย์, ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือใบอนุญาต ประกอบกิจการของฝ่ายสิ่งแวดล้อม

4. หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน(กรณีนิติบุคคล)

5. ใบมอบอานาจ กรณีให้ผู้อื่นทาการแทน

 6. อื่น ๆ สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรายได้

 หมายเหตุ หลักฐานต่าง ๆ ข้างต้น กรุณาถ่ายสาเนา 1 ชุดและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จัดเก็บร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

ภาษีบารุงท้องที่

ยื่นแบบเพื่อชาระภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี

ประเภทที่ดินที่ต้องเสียภาษี

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินรายเก่าที่ได้รับกรรมสิทธิ์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่ยื่นเสียภาษีบารุงท้องที่สาหรับปีนั้น ๆ ที่ดินที่ได้รับการลดหย่อน ยกเว้นหรือลดภาษีบารุงท้องที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

ระยะเวลาการยื่นแบบและชาระภาษี

ให้เจ้าของที่ดิน ชาระค่าภาษีในเดือนเมษายน ของทุกปี ยกเว้นในปีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดินใหม่ ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบารุงท้องที่ (ภ.บ.ท. 5) ภายในเดือนมกราคม และชาระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งการประเมิน ผู้ใดเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือเจ้าของที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือเปลี่ยนแปลงจานวนเนื้อที่ดินต้องยื่นแบบฯ หรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน

หลักฐานประกอบการยื่นแบบ

1. บัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน

2. โฉนดที่ดิน และหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน หรือหนังสือสัญญาอย่างอื่น

3. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)

4. ใบมอบอานาจ กรณีให้ผู้อื่นทาการแทน

6. อื่น ๆ สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรายได้

หมายเหตุ หลักฐานต่าง ๆ ข้างต้น กรุณาถ่ายสาเนา 1 ชุด และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

ภาษีป้าย

ยื่นแบบเพื่อชาระภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี

ประเภทป้ายที่ต้องเสียภาษี

ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทาให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

ระยะเวลาการยื่นแบบและชาระภาษี

ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพื่อชาระภาษีที่ฝ่ายรายได้ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองยาง ซึ่งป้ายนั้นติดอยู่ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ป้ายที่ติดตั้งใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากเดือนมีนาคม ให้ยื่นแบบภายใน 15 วัน

หลักฐานประกอบการยื่นแบบ

1. บัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน

2. ทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์

3. ใบอนุญาตติดตั้งป้าย หรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทาป้าย(ถ้ามี)

4. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)

4. ใบมอบอานาจ กรณีให้ผู้อื่นทาการแทน

6. อื่น ๆ สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรายได้

หมายเหตุ หลักฐานต่าง ๆ ข้างต้น กรุณาถ่ายสาเนา 1 ชุดและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

อัตราภาษีป้าย

1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อ ห้าร้อยตารางเซนติเมตร

2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ

และหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

3. ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่

(ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ากว่าอักษรต่างประเทศ

4. ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ หรือภาพบางส่วน ในป้ายที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว และทาให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3)

แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะจานวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น

5. ป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) เมื่อคานวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ากว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

1931468
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3003
1678
4681
1908233
58086
87479
1931468

Your IP: 162.158.178.242
2024-06-17 23:11